ID Başlık
Kurullar
9 Bingöl İl Merkezinde Kronik Böbrek Hastalığının Tedavisinin İncelenmesi
13 Progress Towards Regional Development Problems In The EU And Turkey And The Contrubition Of Regional Development Agencies To The Public Economy
16 Relationship Between Political Stability And Development Through Democracy
17 A Compilation Upon The Local & Central E-Government's Service Maturity Position in Turkey
22 Green Management Functions Green Marketing and Green Accounting
25 Potential Contributions Of Şırnak To Regional Development
27 Differentiation Of Managing Authority And Regional Development Agency in The Context Of European Union Structural Instruments And Modelling Propositions For Turkey
30 The Importance of Free Trade Zones and Border Trade In Regional Development And Its Contributions to the National Economy
31 Economic Growth, The Relationship Between Final Energy Consumption And The Foreign Trade Deficit In Turkey
32 Türkiye’de Girişimcilik Ve Ekonomik Büyüme
34 E-Ticaretin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi
35 Determinants And Impediments Of FDI Inflows N Developing Countries: Firm Level Evidence From Ethiopia
36 2010-2013 Yılları Arasında Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı Kültür, Sanat Ve Spor Projelerinin, Bingöl İlinin Ekonomisine Sağladığı Katkıların İncelenmesi
49 Türkiye’de Kalkınma Ajansları Gerçekten Bölgesel Mi? Eleştirel Bir Bakış
51 Türkiye'nin Bilim Ve Teknoloji Politikası (2005-2010)
52 Orta Fırat Havzasında Uygulanan Havza Rehabilitasyon Çalınmalarının Bölgesel Ve Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi
53 Çözüm Sürecinin TRC2 ( Şanlıurfa Ve Diyarbakır) Bölgesine Ekonomik Katkıları
54 Türkiye’de İşgücü Piyasasının Karakteristik Özellikleri ve Ab Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Analizi
55 Gaziantep’te Ekonomik Yapının Değişimi: Shift Share Analizi
60 Elazığ Bölgesi Ar-Ge İş Tanısı: Fırat Teknokent İle İşbirliği Potansiyeli
61 Ipa Projesi Uygulaması: Fırat Teknokent Kazanımları
62 Üretim Yapan Kobi’lerde Stratejik Yönetim Anlayışında Muhasebe Bilgi Sisteminin Farkındalığı (Trb1 Bölgesinde Yapılan Bir Araştırma)
64 Yerel Ekonomik Kalkınmada Turizmin Rolü Ve Turizm İşletmelerinin Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Rize Örneği
66 Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Değerlendirmeleri Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
67 Sosyal Destek Programı’nın (SODES) Sosyal Kalkınmaya Katkısı Bingöl İli Örneği
68 Yerel Kalkınma Sorunu Ve Bunun Çözümünde Üniversitelerin Rolü: Shannon Kalkınma Ajansı (Sd) Ve Limerick Üniversitesi (Ul) Örneği
70 Avrupalılaşma Kavramı Ekseninde Ab Kırsal Kalkınma Mali Yardımı Ipard Programının Türkiye’de Uygulanması
71 Bingöl Tarihi Eserleri ve Turizm Ekonomisine Kazandırılması
72 Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Enflasyonun Bölgesel Büyüme Üzerindeki Etkisi: Dost Mu Yoksa Düşman Mı?
73 Türkiye’de Kobilere Sağlanan Destekler: İngiltere Karşılaştırması
75 Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Tunceli Üniversitesi Örneği
76 Seçilen Eurostat Verileri Kullanılarak Tr83 Bölgesi ile Avrupa Ve Türkiye’den Bazı Bölgelerin Karşılaştırılması
77 TR83 Bölgesi Dış Ticaret Analizi Raporu
78 Teşvik Uygulamalarının Elazığ Özelinde Değerlendirilmesi
80 İş Etiği ve Kalkınma Ajanslarının Bağımsız Denetimleri Açısından İş Etiğinin Önemi
81 Avrupa Birliği Perspektifinden Bölge Planlarının Ve Uygulamalarının Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Değerlendirilmesi
82 Bölgesel Kalkınmada Alternatif Yaklaşımlar: Sivil Toplum Kuruluşları
83 Innovative Approaches in Generating Ideas For Regional Development
85 Funding Possibilities For Municipal Development Projects In The Programming Period 2014-2020
86 Özel Sektör Kredilerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri ve Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmalara Kredi Tahsisinde Karşılaşılan Sorunlar
88 Üniversite Gençliğin Bölgesel Kalkınma, Demokratikleşme Ve Çözüm Sürecine Bakışı: Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencileri Örneği
89 Çanakkale İlinin Sanayi Envanteri Ve Kümelenme Potansiyeli
90 İran Ülkesi İllerin Kentsel Alanlarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmişliğinin İrdelemesi
91 Bölgelerarası Dengesizliklerin Giderilmesinde Kalkınma Ajanslarının Rolü Ve TRB1 Bölgesi
92 Yenilikçilik, Buluşçuluk ve Öğrenen Bölge Kavramlarının Yeniġ Dönemde Bölgesel Kalkınmadaki Yeri ve Önemi
95 Turkish Regional Development Policy Framework: Is There A Paradigm Shift?
97 Bingöl'ün Kalkınma Dinamikleri: II. Bingöl Kalkınma Çalıştayı'nın Bir Analizi
99 Mesleki Yoksunluktan Akıllı Uzmanlığa
101 Bölgesel Kalkınmada Tarımsal Büyüme Koridorları Ve Oluşumlarını Etkileyen Faktörler
103 Hayvan Şehri: Sürdürülebilir, Ekolojik, Kollektif Bir Hayvancılık Modeli
105 TRB1 Bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Kadınların İşgücüne Katılımı ve Belirleyicileri
106 Gelir Dağılımı Adaletsizliği Ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)
108 GAP Bölgesindeki Çevre Sorunlarından Hava-Su-Toprak Kirliliği ve Çözüm Önerileri
112 Doğu Anadolu Projesinin (DAP) Bölgenin Kalkınmasında Üstlendiği Misyon
113 Instruments of Csr International Organizations for Sustainable Regional Development of Bulgaria and Turkey
115 Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü: TRC1 (Düzey 2) Bölgesi Örneği
116 Bölgesel Kalkınmada Sürükleyici Sektörlerin Rolü Ve Önemi: Muş İli Örneği
117 Türkiye İBBS Düzey 2 Bölgelerinin İmalat Sanayinin Etkinlik ve Enerji Performansının Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü
119 Kırsal Alanlardaki Yoksulluk Algısı Üzerine Bir Araştırma
121 Service Supply Chain Management: An Empirical Study Of Accommodation Industry
124 Bir İmkân Olarak Akil Adamlarla Türkiye’de Toplumsal Barış Mümkün mü?
125 Sosyal Ağlarla Bölgesel Kalkınmaya Bir Bakış
126 Bölgesel Kalkınma Politikalarının oluşturulmasında Eğitim ve İnsan Faktörünün Rolü
127 Bingöl İlinin Rekabet Gücünün Fırat Kalkınma Ajansı Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
130 Kalkınma Etiği: Haklar, Demokrasi ve Çevre
131 Analysis of Oil Prices In Iraq and The Role Of Oil In National and Regional Development
136 Yerel Kalkınma İçin “İyi Yönetişim”: Kent Konseyi Örneği Üzerinden Bir İnceleme
137 A Comparative Analysis Upon Transportation Projects Between Turkey And Eu Members Under The Regional Development Theme
141 Bölgemizdeki Göçün İtici ve Çekiciliğini Arttıran Sebepler
144 Türkiye’de Bölgeleme ve Bölgesel Planlama Sorunları
145 Kadına Şiddetin Önlenmesinde Mesleki Eğitimin Rolü
147 Bölgemizdeki Tarım İşçilerinde Mesleki Eğitim ile Farkındalık Oluşturulması
150 İktisadi Konulu Sivil Toplum Kuruluşlarının Kent Ekonomisinin Gelişimindeki Yeri: Teorik Çerçeve
156 Sanayinin Gelişmesinde Üniversitelerin Rolü
157 Bölgesel Kalkınmada İş Sağlığı Ve Güvenliği
158 Risk Altındaki Kişilerin Erken Okul Terklerinin Önlenmesi
162 Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında Sason Çilek Üreticileri Birlik Modeli
163 Bölgesel İktisadi Kalkınmada Kobi Müdahalelerinin Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
165 Cıttaslow/ Sakin Şehir Kalkınma Modeli Ve Türkiye Kalkınma Ajansları
166 Bölgesel Kalkınmada, Lojistik Açıdan Tra2 Alt Bölgesi’nin Değerlendirilmesi
167 Sürdürülebilir Kalkınmada Sosyal Bir Proje Olarak: Kentleşme
168 Yatırım Tanıtımında Yeni Bir Ufuk: Outbound Yatırım Tanıtımı
173 Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı Çerçevesinde Güneydoğu Anadolu Kalkınma Uygulamaları
181 Bölgesel Kalkınmada Kobi’lerin Finansman Sorununa Çözüm Yolları
187 Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılmasında Kümelenme Stratejisinin Önemi
194 Turizm Gelirleri Ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Araştırma
195 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İktisadi Gelişime: Türkiye Örneği
198 Yalova’daki Su Potansiyelinin Değerlendirilmesine bir Öneri: Bütüncül Su Yönetimi
202 Yöresel Ürünlerin E-Ticaretten Pazarlanmasının Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Örnek Bir Proje: “www.Yerindengeldi.Com”
203 Bingöl İli Hane Halkının Bilgi Teknolojisi Kullanım Oranı Ve Yaşam Koşullarının Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması
206 İşletmelerdeki Planlamanın Örgütleme Ve Karar Alamaya Etkisi Üzerine Bir Araştırma
207 Ürün Tasarımında Müşteri Memnuniyeti Algılaması Üzerine Bir Alan Araştırması: Malatya Örneği
208 Malatya İli Özel - Sivil Kuruluşlar Ve Kamu Kurumlarının Proje Üretkenliklerinin Belirlenmesi İçin Bir Alan Araştırması
209 Bingöl İline Yapılan Devlet Teşvikleri Ve Bu Teşviklerin Bölge Ekonomisine Katkıları
211 Bölgesel Kalkınma İçin Alternatif Sermaye Kaynakları: Melek Sermaye Ve Türkiye
217 Kalkınmada Turizmin Rolü Ve Sürdürülebilirliği
219 Bingöl İlinde Arıcılık Faaliyeti Üzerine Bir Kesit Çalışması
226 Kentleşme Sürecinde Suç Ve Şiddet Olgusu Üzerine Genel Bir Değerlendirme (Bingöl Örneği)
229 Ülke Kalkınmasında Üniversitelerin Rolü: Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Üniversiteleri Örneği
231 Bölgede İstihdamının Oluşturulması Ve Teröre Karışmayanların Ekonomiye Kazandırılması
232 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Bölgenin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri
233 Regional Development Theories and Algerian Development Policy
234 Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Mobil Cepten İnernet Kullanımları Ve Tutumları
Siyasal İstikrar ve Çözüm Süreci: Fırsatlar ve Çözülmesi Gereken Sorunlar
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Perspektifi
Bölgesel Gelişmede Yönetişim ve Katılım
Islamic Finance and Opportunities Projected to 2020
Lojistik ve Lojistik Kentler/Köyler
Muslim Entrepreneurship & Halal Business Opportunities Around The World
Bölgesel Kalkınma Bağlamında İpekyolu Kalkınma Ajansı Deneyimi
Cennet’in Mekân Değişimi: Yaşam Kalitesini Arttırma Çabasında Türkiye Pratiği
Migration‘S Influence on Economy and Regional Development
Standardzation Of Islamic Education Excellence In The World
Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Rekabetçi Sektörler Programı
Toplumsal Süreçlerin İnşasında Ahlak
Doğu Anadolu Bölgesinin Organik Hayvancılık Potansiyeli
The Effect Of Tourism On Rural Development: The Case Of Malaysia
Dap Eylem Planı